انتخاب خدمات

نوع خدمات

ثبت جزئیات

تعداد دوربین

نوع عیب

نوع عیب در سیستم

نوع خدمات

نوع خدمات شبکه را مشخص کنید

نوع خدمات

نوع خدمات کامپیوتری

ثبت جزئیات

قصد نصب در کدام مکان را دارید؟

ثبت جزئیات

انتخاب دوربین

انتخاب راه ارتباطی

ثبت جزئیات

انتخاب نوع خدمات سرور

ثبت جزئیات

انتخاب نوع خدمات کامیوتری

ثبت جزئیات

توضیحات تکمیلی

زمان بازدید

روز:
ساعت:

ثبت مشخصات

احراز هویت